Selecteer een pagina

Actie voorwaarden


Het doel van deze actie is het onder de aandacht brengen dat blauw licht van o.a. tablets en smartphones klachten zoals hoofdpijn kan veroorzaken.


Tevens willen wij benadrukken dat het leuk moet zijn voor kinderen om mee te doen. Naar aanleiding van voorgaande acties willen wij het volgende mededelen: ouders die onze integriteit in twijfel trekken (bijvoorbeeld over verloop van nominaties en stemrondes), lopen de kans dat hun kind wordt uitgesloten van verdere deelname.

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ontwerpactie computerbril (verder te noemen: de “Actie”) van More B.V. (verder te noemen More). Vingino is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 2. Deze Actie loopt vanaf 11 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.
 3. More behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 4. De winnende 5 ontwerpen zullen in productie genomen worden. More bv behoudt zich het recht voor de ontwerpen iets te veranderen. De winnende ontwerpen zullen vernoemd worden naar de deelnemer vrij van rechten.
 5. Deelnemers maken alleen kans op prijzen van Vingino als hun ontwerp wordt genomineerd.
 6. Door deelname draagt deelnemer het copyright op het ontwerp over aan More bv. More bv heeft het recht het ontwerp vrij van rechten in productie te nemen.
 7. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en draagt automatisch de rechten over aan More bv.
 8. Deze actie heeft als doel leuke ontwerpen te krijgen voor brilmonturen. De opdracht luidt als volgt: “download de kleurplaat en ontwerp jouw eigen computerbril”.

II. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van More, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen ouder dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland, België, Duitsland of Oostenrijk.
 4. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een ontwerp instuurt. Het ontwerp dient van de deelnemer zelf te zijn.
 5. Van iedere deelnemer zullen we maximaal 3 ontwerpen op de site plaatsen.
 6. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van More en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs.
 7. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan More om hun ontwerpen te gebruiken voor toekomstige monturen of aan optiek gerelateerd artikelen zoals etuis of doekjes. Deelnemer garandeert tevens dat hij gerechtigd is eventuele afbeeldingen van derden op de door hem ingezonden ontwerpen te verstrekken. Deelnemer vrijwaart More voor aanspraken ter zake.
 8. De uiterste inleverdatum van de ontwerpen is 31 augustus 2017.
 9. Alle inzendingen worden eigendom van More.
 10. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. Het copyright en iedere andere rechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij om niet door deelnemer aan More overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 11. More is gerechtigd om de ontwerpen te gebruiken voor toekomstige monturen en reclame- en promotie doeleinden.
 12. Deelnemer verklaart door deelname aan de Actie dat hij/zij rechthebbende is van de portretrechten, copyrights en de auteursrechten op het ontwerp, althans dat hij/zij voorafgaande toestemming heeft ontvangen van de rechthebbende van eventueel andere rechten. Desgevraagd kunnen deelnemers een (toestemming)verklaring inzake voornoemde intellectuele eigendomsrechten overleggen.
 13. Deelnemer vrijwaart More voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot alle (intellectuele eigendoms) rechten het ingestuurde ontwerp.
 14. More behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien de ontwerpen in strijd zijn met de goede smaak of het fatsoen, danwel in geval van (vermoeden van)  onrechtmatige gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden. More behoudt zich het recht voor te allen tijde ontwerpen te verwijderen van de website zonder opgaaf van reden.
 15. More behoudt zich tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met deelnemer/ auteur- ingezonden materiaal te verwijderen, in te korten of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als muziek, als film en beeldmateriaal.

III. Prijzen

 1. Rond 3 september worden 25 ontwerpen genomineerd door de jury, bestaande uit de ontwerpers van het modemerk Vingino en medewerkers van More. De uiteindelijke winnaars zullen door stemming via de website en Facebook bekend gemaakt worden. Op 17 september, 24 september, 1 oktober en 8 oktober om 20.00 ’s avonds zullen telkens 5 ontwerpen met de minste stemmen afvallen. Op Zondag 8 oktober 2017 om 20.00 ’s avonds sluit de stemming waarna de top 5 winnaars de volgende dag op de website bekend gemaakt worden.
 2. De ontwerpen die op de 1e tot en met de 5e plaats eindigen, zullen (eventueel aangepast) in productie worden genomen en worden vernoemd naar de ontwerper. De ontwerpers van deze monturen zullen ook worden beloond met een Vingino kledingpakket afhankelijk van de plaats waar ze geëindigd zijn.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden o.a. bekendgemaakt op de website en Facebook.
 5. De winnaar dient haar/zijn persoonlijke gegevens op te sturen naar (email adres). Op deze manier neemt More contact met de prijswinnaar op voor verdere afhandeling van de prijs. De prijs is uiterlijk binnen 30 dagen af te halen bij een opticien waar Vingino brillen verkocht worden in de buurt.
 6. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan More.

IV. Aansprakelijkheid

 1. More is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. More, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. More kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
 4. More is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. More verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]
 2. Op deze Win-actie is het Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt te Amsterdam, donderdag 8 juni 2017.